Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt ramowego programu prac Komisji Najnowszych Dziejów Słowian

    Podstawowe zadania programowe w okresie pięciu lat objęłyby dwa główne tematy badawcze. Były one realizowane już w okresie między Kongresami w Mińsku i Belgradzie i będą kontynuowane.

 

1. Narody i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej,

2.  Kierunki badań nad dziejami Słowian w XIX i XX wieku. Zagadnienia historiograficzne.

Ad. 1

     Celem projektu badawczego będzie przygotowanie i opublikowanie przez międzynarodowy zespół historyków opracowania dotyczącego najnowszych dziejów narodowych Słowian pod koniec XX i na początku XXI wieku, a szczególnie ukazanie dynamiki kwestii narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. W badaniach podjęte będą takie zagadnienia jak: główne przyczyny upadku komunizmu, geneza „jesieni ludów”, transformacje polityczne, ustrojowe i gospodarcze w poszczególnych krajach. Badaniami objęte będą następujące kraje: Białoruś i Ukraina, w których transformacje zachodzą w wolniejszym tempie w stosunku do innych krajów regionu; Czechy i Słowacja oraz Bułgaria, kraje będące w UE i NATO; kraje byłej Jugosławii: Słowenia, Chorwacja (znajdujące się w NATO i UE) oraz kraje tzw. Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia i Serbia.

   

AD. 2.

Studia nad historiografią narodów słowiańskich obejmą następujące podstawowe tematy badawcze: 

Historyczne poznanie odnoszące się do historii współczesnej po transformacjach polityczno-ustrojowych nie zawsze przyjęło odpowiedni kierunek rozwoju. Ponownie w wielu krajach historyczne poznanie nacechowane zostało polityką historyczną, co uwarunkowane było implikacjami społecznymi i politycznymi. Współczesna historiografia nie ogranicza się do badań treści, ale historycznym upolitycznieniem i ich ideologizacją. Chodzi więc nie tylko o samą treść materiału badawczego, ale także o jej oddziaływanie na świadomość społeczną i politykę historyczną państw powstałych po rozpadzie ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii. Kreowanie historii odbywa się za pomocą odpowiednich instytucji jak: aparat władzy, Kościół, partie polityczne, język i inne, które wpływają i kształtują świadomość polityczną społeczeństwa. 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów

Nowy tom o Tożsamości i samoidentyfikacji bałkańskich narodów...

Tom dotyczący Tożsamości i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych po rozpadzie Jugosławii. Historia – kultura – język – media, opublikowany zostanie w ramach prac Komisji Środkowoeuropejskiej PAU w periodyku Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne w 2017 r. Znajdą się tam następujące artykuły:

 1. Barbara Krauz-Mozer, Tożsamość – czy to tylko suma spotkań i opowieści? 

 2. Snezana Venovska – Antevska, National Identities Expressed through Intercultural Communication in the Balkans.

 3. Gibas-Krzak, Political, Economic and Culturalinfluencesof neo-Ottomanisminpost-Yugoslavian Countries. An Analysis Illustrated with Selected Examples.

 4. Dušan T. Bataković, The Case of Kosovo: Separation vs. Integration Legacy, Identity, Nationalism.

 5. Lilla Moroz-Grzelak, Poszukiwanie tożsamości wspólnotowej a samoidentyfikacja etniczna mieszkańców Bośni i Hercegowiny w świetle literatury.

 6. Vera Katz, The Position of National Minorities in Bosnia and Hercegovina befor and after the Breakup of Jugoslavia. 

 7. Paweł Paneta, Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?

 8. Marko Babić, Serbia's Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations

 9. Katarzyna Kropiak, The Politics of Nation – Building in Kosovo after 2008.

 10. Dragica Popovska, Symbolic Representations of Identity and History of Jews in Macedonia’s Public Space.

 11. Maciej Kawka, Kreowanie tożsamości narracyjnej – status i korpus języka macedońskiego.

 12. Wiesław Walkiewicz, Croats’ troubled Search for Identity.

 13. Krzysztof Krysieniel, Gdy wspólny (?) język dzieli... Polityczne i prawne skutki rozpadu języka serbsko-chorwackiego (względnie chorwacko-serbskiego). 

 14. Jacek Wojnicki, Evolution of the Presidency in the post-Yugoslav Countries in the 90 – non-Institutional or Institutional Element of the Democratic System

 15. Katerina Mladenovska-Ristovska, Ancient Macedonians and Greeks: between the Identity and Civilization Aspirations

 16. Robert Kłaczyński, Polityka imperium rosyjskiego wobec państw, narodów bałkańskich 1826 – 1914 

 17. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Bułgarzy czy Macedończycy? Wokół spisu ludności w Macedonii Piryńskiej z grudnia 1946 r.

 18. Katarzyna Fijołek, Ruch na Rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii

 19. Mirosław Dymarski, Political Situation of Ethnic Minority Groups in Independent Montenegro

 20. Zoran Vučković, Nieudana próba budowy wspólnego państwa – Serbii i Czarnogóry

 21. Irena Stawowy-Kawka, Małe grupy mniejszościowe na Bałkanach i problem ich samoidentyfikacji: procesy transgresji na przykładzie Goran

 22. Tomasz Kwoka, Między Ruthenią, Ukrainą a Słowacją – o współczesnych dylematach tożsamościowych Rusinów wojwodińskich