Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Rafał Woźnica

dr Rafał Woźnica

Zainteresowania badawcze: Bałkany, Bułgaria, polityka zagraniczna Turcji, przestępczość transnarodowa.

Realizowany obecnie projekt badawczy: Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w krajach bałkańskich – rozwiązania instytucjonalne.

Członkostwo w organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach naukowych:

 1. Komisja Najnowszych Dziejów Słowian afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
 2. Komisja Bałkanistyczna oddział PAN w Poznaniu
 3. Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

Publikacje:

Monografia:

 1. Bułgarska polityka wewnętrzna a proces integracji z Unią Europejską, Kraków 2011, ss. 288.

Artykuły naukowe:

 1. Rywalizacja polityczna bułgarsko – serbska w latach 1878 – 1913 w pracach współczesnych historyków polskich, [w:] Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2007, s.189-196.
 2. Polityka Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec wydarzeń na tle etnicznym w Republice Macedonii (II-IV 2001), [w:] Makedonsko - Polski Wrski, T. Čepreganov (red.), Skopje 2007, s. 49-63.
 3. Rola Unii Europejskiej w realizacji postanowień Porozumienia Ochrydzkiego dotyczącego policji, [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym. Historia-kultura-język-literatura-media Macedonii, M. Kawka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2008, s. 277-287.
 4. Etniczkiot sudir kako izwor na politiczka kariera (preku primerot na Ali Ahmeti), [w:] Makedonija-Polska. Istorija, jazik i kultura, T. Čepreganov (red.), Skopje 2009, s. 133-149.
 5. Od partii komunistycznej do współczesnej socjaldemokracji.  Reformy wewnętrzne i przeobrażenia Bułgarskiej Partii Socjalistycznej w latach 1990–2005, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej" PAU, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka (red.), t. XVIII, Kraków 2010, s. 139 – 158.
 6. Rozwój bułgarskiej przestępczości zorganizowanej w okresie transformacji ustrojowej, Zeszyty naukowe PWSZ w Sanoku, nr 7, Sanok 2011, s. 235 – 254.
 7. Miejsce Macedonii w polityce zagranicznej Bułgarii po 1991 roku, [w:] Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia-kultura-literatura-język–media, M. Kawka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2011, s. 233 – 242.
 8. Federacja Rosyjska w polityce zagranicznej Turcji po 2002 roku, [w:] Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, I. Stawowy-Kawka (red.), Kraków 2012, s. 351-364.
 9. Wpływ konfliktów w byłej Jugosławii na kierunki rozwoju transnarodowej przestępczości zorganizowanej na Bałkanach, [w:]  Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, P. Chmielewski, S.L. Szczesio (red.), Łódź 2013, s. 263-277.
 10. Jedność czy różnorodność? Bułgarskie partie lewicowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, „Studia Politologica Ucraino-Polona", nr 4, I. Stawowy-Kawka, W. Horbatenko (red.), Żytomierz-Kijów-Kraków 2014, s. 195 – 202.
 11. CarderPlanet - pionierzy cyberprzestęczości zorganizowanej [w:] Nowoczesne technologie, „Kultura i Polityka", nr 16/2014, s. 146 – 157.
 12. Policy to combat human trafficking in Macedonia – legislation, specialised bodies and procedures, [w:] Macedonia in 20th and 21st century. History, religion, culture, language, law, politics, „Politeja", no 30/2014, s. 399-418.
 13. Главни проблеми на децентрализацијата и административната реформа во Република Македонија (2001-2004), [w] Македонија-Полска: историја, култура, јазик, литература, медиуми, Gorgiev Dragi, Ristovska-Josifovska Biljana, Kawka Maciej (red.), Skopje 2015, s.  77 – 90.
 14. Partie polityczne i udział mniejszości w życiu politycznym Macedonii i Bułgarii, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", 2016, tom XXIV, s. 187-198.
 15. Wpływ działalności politycznej Symeona II na relacje międzypartyjne w Bułgarii w latach 2001-2005, [w:] Europa Środkowa a Bałkany : determinanty i ograniczenia przemian, Wojnicki Jacek (red.), Warszawa 2016, s. 237-253.
 16. The role of financial intelligence units in combating money laundering in Poland and Macedonia : a comparative analysis, "Γласник", 2016, t. 60, s. 75-85.
 17. Polityczne aspekty zarządzania kryzysem migracyjnym w Bułgarii w latach 2013-2016, Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, tom XXV, s.291-306, http://www.ejournals.eu/SSB/2017/Tom-XXV/art/10038

 18. Problemy demokracji i parlamentaryzmu bułgarskiego po I wojnie światowej. Między kontynuacją polityczną a przebudową struktur, Przegląd Sejmowy, nr 1(150)/2019, s. 265-282.

 19. Soft power w polityce Turcji wobec Bałkanów, [w:] Bałkańska szachownica, Gibas-Krzak Danuta (red.), Toruń 2019, s. 197-218.