Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Katarzyna Fijołek

mgr Katarzyna Fijołek

PUBLIKACJE
 
recenzowane: 
 

1. Ruch na Rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii, "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXVI, 2017.

2. Obraz Turka jako muzułmańskiego fanatyka i najeźdźcy. Elementy dehumanizacji stereotypu, "Studia Politologica Ucraino-Polona", nr 7, 2017
 
3. Okres fałszywej stabilizacji. Położenie ludności muzułmańskiej w Bułgarii od zakończenia II wojny światowej do uchwalenia konstytucji z 1971 roku, "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", t.36, nr 1, 2016
4. Отношения между България и НАТО в начало на 90-те годин, [w:] Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите, Вихрен Бузов (red.) Велико Търново 2014
 
wybrane opublikowane:
 
5. Kwestia mniejszości tureckiej w retoryce bułgarskich ugrupowań nacjonalistycznych, [w:] „Wśród czy obok nas – mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich”, R. Sendek (red.), Kraków 2013
6. Prawne położenie mniejszości tureckiej w Bułgarii od 1878 r. do wybuchu drugiej wojny światowej, „Studenckie Zeszyty Naukowe IFS UJ, nr 1 (3), 2013
7. Problemy narodu w świetle bułgarskiej publicystyki odrodzeniowej, ,,Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ’’, nr 1, 2012
8. Ruch na Rzecz Praw i Swobód – reprezentant mniejszości tureckiej w Bułgarii. Historia, program i miejsce na bułgarskiej scenie politycznej, [w:] "Ślady obcego panowania w języku, kulturze i świadomości narodów południowosłowiańskich", R. Sendek (red)., Kraków 2011
 
PROJEKTY
 
1. Projekt naukowy Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище, чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR), 553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO- PROJECT. Okres trwania: marzec 2015. Rola: prowadzenie seminariów dla bułgarskich nauczycieli
 
 
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
 
islam na Bałkanach, polityka etniczna państwa, mniejszości narodowe, historia Europy Środkowo-Wschodniej, historia służb porządku publicznego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Mateusz Nowak

mgr Mateusz Nowak

Publikacje naukowe:

Charakterystyka przestępczości wśród cudzoziemców pochodzenia wietnamskiego w Polsce w świetle statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej po 1989 roku, "Studia politologica Ucraino-Polona" 2017, t. 7, [w:] http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2017_7_11.

Zainteresowania badawcze:
- umiędzynarodowienie przestępczości,
- przestępczość gospodarcza,
- etiologia przestępczości,
- Polska w okresie transformacji