Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Irena Stawowy - Kawka

prof. dr hab. Irena Stawowy - Kawka

Zainteresowania badawcze:

Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, kraje i narody bałkańskie,  mniejszości narodowe, mniejszości religijne, społeczeństwo multietniczne, konflikty, międzynarodowa prewencja, historiografia.

Realizowany obecnie projekt badawczy: 

Mniejszości narodowe na Bałkanach na przełomie XX i XXI w.

 

Członkostwo w organizacjach, instytucjach i stowarzyszeniach naukowych:

  1. Komisja Środkowoeuropejska PAU.

  2. Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych.

  3. Komisja Historyczna oddział PAN w Krakowie.

  4. Komisja Najnowszych Dziejów Słowian afiliowana przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

  5. Polsko-Bułgarska Komisja w PAN i BAN w Warszawie i Sofii.

  6.  Komisja Bałkanistyczna oddział PAN w Poznaniu.

  7. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. 

  8. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych.

  9. The Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowana przy Associacion Internationale d'Études du Sud-Est Européen.

Publikacje

Wykaz publikacji

 

Rok 1982

-  Udział ludności Macedonii w wojnie narodowowyzwoleńczej Jugosławii w:, Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871-1945, Seria Historyczna nr 107, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8217, Poznań 1982, s. 329-356.

 

Rok 1983

- Rec. P. Stojanov, Makedonija vo politikata na golemite sili vo vremeto na Balkanskite vojni 1912-1913, Skopje 1979, ss. 225 w: Studia Historyczne,  PAN Warszawska Drukarnia Naukowa ISSN 0025-1429, t. XXVI, 1983, s. 714-718.

 

Rok 1985

-  Stosunek III Międzynarodówki i bałkańskich partii komunistycznych do problemu

narodowego w Macedonii, Zeszyty Naukowe UJ, Seria Nauk Politycznych,  Wydawnictwo UJ, ISSN 0137-2378,  1985, z. 25, s. 61-80.

- Rec. J.R. Nowak, Powstanie Ludowej Republiki Albanii 1944-1949, Warszawa 1983, ss. 122, w:, Studia Historyczne, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa ISSN 0025-1429, 1985, t. XXVII, z. 2, s. 329-332.

- Rec. Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics, London 1984, ss. 452, Kwartalnik Historyczny, Instytut Historii PAN, ISSN 0023-5903, R. 92, nr 4, (1985) s. 1000-1002.

- Rec. M. Tejchman, Boj o Balkánské státy v 1939-1941, Praha 1982, ss. 249, w: Studia Historyczne,  PAN Warszawska Drukarnia Naukowa ISSN 0025-1429, 1985, t. XXVII, z. 4, s. 665-668.

- Bibliografia w:, H. Batowski, Rok 1938 – dwie agresje hitlerowskie, Wydawnictwo Poznańskie ISBN 83-210-0518-7,  Poznań 1985, s. 495-516.

 

Rok 1986

- Z dziejów Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej w latach 1918-1934, Studia Polono-Danubiana et Balcanica, red. H. Batowski, Wydawnictwo UJ, ISBN-10: 8323300739, ISBN-13: 978-8323300731, t. I, 1986, s. 61-75.

- O stosunkach bułgarsko-jugosłowiańskich 1919-1923 (w świetle polskich raportów

dyplomatycznych), Kwartalnik Historyczny, Instytut Historii PAN, ISSN 0023-5903, R.93, nr 4, (1986), s. 1015-1033.

 

Rok 1987

 - Mestoto na Makedonija vo jugoslovensko-bugarskite odnosi vo periodot 1919-1923 godina, Glasnik,  Institut za nacionalna istorija, ISSN 0583-4961,Skopje 1987, XXXI, s. 83-99.

- Rec. B. Koszel, Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941, Poznań 1987, ss. 374 w: Studia Historyczne, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa ISSN 0025-1429, XXXII, 1989, z. 3, s. 484-488. 

 

Rok 1988

- Dyskusje wokół formowania się programu politycznego jugosłowiańskiego ruchu oporu, Studia Historyczne, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa ISSN 0025-1429, XXXI, 1988, z. 2,  s. 253-264.

-  Powojenne koncepcje federacji jugosłowiańsko-bułgarskiej w latach 1944-1948Zeszyty Naukowe UJ, Seria Nauk Politycznych, Wydawnictwo UJ, ISSN 0137-2378 1988, z. 34, s. 121-137.

 

Rok 1989

- Rec. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław, Poznań, Kraków 1985, ss. 572, w: Studia Historyczne,  PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, ISSN 0025-1429, XXXII, 1989, s.131-135.

- Rec.  B. Koszel, Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941, Poznań 1987, ss. 374 w: Studia Historyczne, Studia Historyczne,  PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, ISSN 0025-1429, XXXII, 1989, z. 3, s. 484-488. 

- Problem macedoński i kraje bałkańskie, w: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, t. XXXIII (styczeń-czerwiec) 1989, s. 31-35.

 

Rok 1991

- Polityka Niemiec wobec planu Tardieu (styczeń- maj 1932), Prace Historyczne UJ, Studia Polono-Danubiana et Balcanica, red. M. Pułaski, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, ISBN 83-01-10194-6, ISSN 0083-435, t. IV, 1991, s. 127-141.

-  Starania o dostawy rumuńskiej ropy naftowej (luty- styczeń 1939) w: Polska, Niemcy, Europa w 1939 roku, red. M. Pułaski, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne, ISBN 83-01-10194-6, ISSN 0083-4351, MXXIV, z. 99, 1991, s. 81-95.

-  Odglasi na balkanskite vojni vo polskiot pečat w: Makedonija vo vojnite 1912-1918red. M. Pandevski, D. Zografski, I. Katardziev, Makedonska akademija na naukite i   umetnostite, ISBN – brak, Skopje 1991, s. 197-208.

-   L’Europe du Sud-Est dans la politique économoque du Troisième Reich (1933-1939), Balan Stadies, Thessaloniki 1991, Institute for Balkan Studies, ISSN 0005-4313, z. 32, nr 1, s. 89-105.

 

Rok 1992

Stosunki między Komunistyczną Partią Jugosławii i Grecji w latach 1943-1944, red. I. Czamańskiej, L. Mrozewicza i W. Pająkowskiego, Balcanica Posnaniensia, Acta et studia,  ISSN 2450-3177, 0239-4278, vol. VI: Narody bałkańskie XVI-XX wieku,  t. VI,  Wyd. Naukowe UAM,  Poznań 1992, s. 149-157. 

-  Echa procesu Wojciecha Tuki w prasie polskiej w: Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1928-1945, red. E. Orlof, Wydawnictwo Uniwersyteckie WSP, ISBN brak, Rzeszów 1992, s. 97-108.

-  Aspekty niemieckiej polityki handlowej na Bałkanach (1934-1936) plan Schachta, w: Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939. W dobie Monachium, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, ISBN 83-232-0582-5, t. III, Poznań 1992, s. 357-367.

-  Ekspansja gospodarcza Trzeciej Rzeszy w Jugosławii (1938-1941) w:, Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939. Na przełomie pokoju i wojy 1939-1941, red. S. Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, ISBN 83-232-0583-3, Poznań 1992, t. IV, s. 99-113.

 -  Polityka gospodarcza Trzeciej Rzeszy wobec Europy Południowo-Wschodniej w przededniu drugiej wojny światowej  w: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN, Kraków (lipiec- grudzień )1992, s. 15-20.

 

Rok 1993

Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku, Wydawnictwo Secesja, Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznej nr 53, ISBN 83-85483-39-X,  Kraków 1993, ss. 160.

-  Ekspansja gospodarcza Trzeciej Rzeszy w Jugosławii i Rumunii (1929-1939),    Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-0659-1, Kraków 1993, ss. 148.

 -  Ożywienie Wewnętrznej Macedońskiej Organizacji Rewolucyjnej (WMRO) – programy

i rezolucje (1990-1992), red. Michał Pułaski, Prace Historyczne UJ, Studia Polono- Danubiana et Balcanica, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-0713-X, ISSN 0083-4351, Kraków1993, MCXXII, z. 107, s. 223-234.

 -  Narodowe i państwowe aspiracje Macedończyków w: Prace Komisji

 Środkowoeuropejskiej  PAU, red. H. Batowski, J. Machnik, ISBN 83-86077-35-2, Kraków 1993, t. I, s. 51-62.

 

Rok 1994

 -  Polityka handlowa Trzeciej Rzeszy w Europie Południowo-Wschodniej w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej w: Wojna i polityka. Studia nad historią XX wieku, red. A. Pankowicz, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-0769-5 Kraków 1994, s. 121-135. 

Rok 1995

 -   Niemcy wobec gospodarczych planów integracyjnych w Europie Południowo-Wschodniej (1918-1939), Prace Historyczne UJ, Studia Polono-Danubiana et Balcanica, red. M. Pułaski, ISBN 83-233-0713-X, ISSN 0083-4351, MCCLXXVII, t. VII,  z. 118, Kraków 1995, s. 95-106.

Rok 1996

 

 -   Problem albański w Republice Macedonii, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISBN 83-86956-11-9, Kraków 1996, t. IV, s. 81-93.

-   Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISBN 83-86956-11-9, Kraków 1996, t. IV, ss.149.

 

Rok 1997 

-     Red. Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, red. M. Pułaski, I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, A. Patek, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1041-6,  Kraków 1997, ss. 267.

-   Red. Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Połudnowo-Wschodnią w XIX i XX wieku, red. I. Stawowy-Kawka, W. Rojek, Prace Historyczne UJ, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1072-2, Kraków 1997, z. 124, Kraków 1997, z. 124,  ss. 258.

-  Najnowsza historia świata 1945-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 1997, Wydawnictwo Literackie, t. I – ISBN 83-08-02688-5, t. II –  ISBN 83-08-02717-2, ISBN –  83-08-02718-0, t. I – III, autorka rozdziałów: 

Jugosławia. Pod wodzą Tity,  t. I, s. 87-90.

Jugosławia 1948-1955. Konflikt z ZSRR, t. I, s. 322-325.

-    Jugosławia lata stabilizacji, t. II, s. 73-76.

Jugosławia w latach 1979-1995, t. III, s. 127-133.

Republika Macedonii dzisiaj i jej miejsce na politycznej mapie Bałkanów, w: Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1041-6, Kraków 1997, s. 197-226.

 -  Tito wobec opozycji kominformowskiej w KPJ, w: Między dwoma totalitaryzmami. Europa Środkowa i Poludniowo-Wschodnia w latach 1933-1956, Prace Historyczne UJ, Studia Polono-Danubiana et Balcanica, red. M. Pułaski, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-0989-2, ISSN 0083-4351, Kraków 1997, z. 122, s. 17-25.

 - Miejsce Macedonii w koncepcjach federacji bałkańskich, w: Ku zjednoczonej Europie. Studia nad Europą Środkową i Połudnowo-Wschodnią w XIX i XX wieku, Prace Historyczne UJ, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1072-2, Kraków 1997, z. 124, s. 83-98.

 -  Republika Makedonija denes i nejzinoto mesto na politikičkata karta na BalkanotGlasnik, Institut za nacionalna istorija, ISSN 0583-4961, Skopje 1997, t. 1-2 , s. 7-27.

-  Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISBN 83-86956-27-5, Kraków 1997, t. V, ss.159. 

-  Wykaz najważniejszych publikacji historycznych Prof. dra hab. Henryka Batowskegogo, w: Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1041- 6, Kraków 1997, s. 9-32.

 

Rok 1998

- Die Mazedonische Frage. Ihre Entstehung und Entwicklung bis 1914, w: Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914, H. Timmermann (Hrg.), Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, ISSN 0944-7431, Berlin 1998, Bd. 84, S. 413-427.

  -  Ludność Macedonii – zmiany struktury narodowościowej w XX wieku, w: Dzieje Najnowsze, Instytut Historii PAN, ISSN 0419-8824, Warszawa 1998, R. XXX,   nr 2, s. 27-41.

- Die Albaner in Makedonien – Vergangenheit und Gegenwart, w: Makedonien

Geographie-Ethnische Struktur-Sprache und Kultur. Politik-Wirtschaft-Recht, (Hrg.) W. Lukan, P. Jordan, Österreichische Ost – und Südosteuropa-Institut,  ISSN 0029-9375,  Wien, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris 1998, Bd. 40, S. 115-130. 

-Sprawozdanie z pracy naukowej Komisji Historycznej PAN oddział w Krakowie za lata 1994-1998 w: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych, t. IVII, lipiec- grudzień 1998, 5-7. 

 

Rok 1999

-  Promeni na nacionalnata struktura na naselenieto vo Makedonija vo XX wekGlasnik, red. M. Mihajlov, Institut za nacionalna istorija,  ISSN 0583-4961, Skopje 1999,  br. 2, g. 43,  s. 23-35.

-  Die Mazedonische Frage und die bulgarisch-jugoslawischen Beziehungen (1918-1934), w:  Nationalismus in Europa nach 1945, red. H. Timmermann, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, ISSN 0944-7431, Bd. 85, s. 275-289.  

 

Rok 2000

-  Historia Macedonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,  ISBN 83-04-04549-4, Wrocław,  Warszawa, Kraków 2000, ss. 370.

-  Rec. Andrzej Kastory, Złowrogie sąsiedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich państw ościennych w latach 1939-1940, Kraków 1998, Wydawnictwo Naukowe WSP, ss. 195 w: Studia Historyczne,  PAN, Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna – Secesja, ISSN 0025-1429, R. XLIII, 2000, z. 1, s. 199-201. 

-   Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka,  Kraków 2000, Wydawnictwo PAU, ISBN 83-86956-81-X, t. VII, ss.118.

 

Rok 2001

 Współczesne problemy narodowościowe w Republice Macedonii, w: Balkanica Posnaniensia, Acta et studia, Poznań 2001, z. XI/XII, s. 287-296. 

-  In memoriam. Henryk Batowski (12 V 1907 – 25 III 1999), w: Studia nad

 współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi,  red. W. Lubaś, M. Batowski, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 7-10.

-  Obraz stanu oświaty mniejszości narodowych w Republice Macedonii w latach

1945-2000, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik i I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2001, t. IX, s. 187-203.

-  Albania, Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII , Europa, red. A. Pankowicz, A.

 Podraza, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, ISBN 83-85909-68-0, Kraków 2001, s. 9-16 + mapy.

-  Bośnia i Hercegowina, Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, Europa,

red. A. Pankowicz, A. Podraza, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, ISBN 83-85909-68-0, Kraków 2001, s.106-111 + mapy.

-  Jugosławia, Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, s. 382-398, Europa,

 red. A. Pankowicz, A. Podraza, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, ISBN 83-85909-68-0, Kraków 2001, ss.15 + mapy.

Macedonia, Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, Europa, red. A. Pankowicz,

 A. Podraza, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, ISBN 83-85909-68-0 Kraków 2001, s. 426-431 + mapy.

-  Republika Macedonii w latach 1990-1998, w: Europa Środkowa w ostatniej

dekadzie XX wieku, red. A. Essen, A. Kastory, M. Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe AP, ISBN 83-7271-103-8,  Kraków 2001, s. 68-85.

-  Die Rolle der Inneren Mazedonischen Revolurionären Organisation bei der Herstellung   des mazedonischen Staats (1990-1992), w: Nationalismus in Europa nach 1945, red. H. Timmermann, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, ISSN 0944-7431, Berlin 2001, s. 389-399.

-   Deca-begalci od Egejska Makedonija vo Polska, w: Etničkite promeni vo Egejska

Makedonija vo XX vek, red. Gj. Donevski, Združenie na decata-begalci od Egejskiot del na Makedonija, ISBN 9989891036, Skopje 2001, s. 251-257.

-   Rec. Makedonski istoriski rečnik, Stojan Kiselinovski (red.), Skopje 2000, Institut za nacionalna istorija, ss. 522, Glasnik, Institut za nacionalna istorija, ISSN 0583-4961, br. 2, g. 45, s. 157-160 oraz wydane, w: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, ISSN 1230-5057, Warszawa 2001, t. XXXVI, s. 197-201, oraz wydanie Studia Historyczne R. XLIV, 2001, z. 2 (173), s.197-202.

-  Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka,   Wydawnictwo PAU ISSN 1233-0558, Kraków 2001, t. IX, ss.126.

Rok 2002

-  Istorija na Makedonija, Ministerstvoto za kultura na RM – Menora, ISBN 9989-932-43-3,  Skopje 2002, ss. 441.

 The National Idea in the Most Recent Macedonian Historiography, w: The National Idea as a Research Problem, red. J. Sujecka, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, ISBN 83-     86619-49-X, Warszawa 2002, s. 191-208. 

-  Kosowo- problemy narodowe, w: Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, ISSN 1233-  0558, Kraków 2002, t. X, s. 39-57.

-   Rola porozumienia ochrydzkiego w stabilizacji sytuacji politycznej na Bałkanach, w: Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. J. Kiwierska, B. Koszel, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, ISBN 1234-2041, Poznań 2002, s. 391-401. 

-   Macedonia i Macedończycy, „Proglas”, konsultacja naukowa I. Stawowy-Kawka, M. Kawka,  Towarzystwo Przyjaciół Narodów Europy Środkowej ISSN 1234-4362, Kraków 2002, nr 13, s. 7-12.

-  Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU ISSN 1233-0558, Kraków 2002, t. X, ss. 154.

-  Macedonia „Proglas”, Towarzystwo Przyjaciół Narodów Europy Środkowej ISSN           1234-4362, konsultacja naukowa I. Stawowy-Kawka, Maciej Kawka,, Kraków 2002, nr 13, ss. 60. 

 

Rok 2003

-  Porozumienie ochrydzkie z 13 sierpni 2001 roku, w: Prace Komisji  Środkowoeuropejskiej     PAU, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2003, t. XI, s. 113-126.

-   Polityka Bułgarii wobec Macedonii (1945-2001) – wybrane zagadnienia, w: Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i w XX wieku), Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi pod redakcją Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ISBN 83-88737-01-5, Kraków 2003, s.131-144. 

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2003, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558,  t. XI, ss.126.

-  Red. Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku). Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ISBN 83-88737-01-5, Kraków 2003, ss. 388.

 

Rok 2004

 S. Kiselinovski, I. Stavovi-Kavka,  Malcinstvata na Balkanot (XX wek), Institut za nacionalna istorija, ISBN 9989-624-95-X, Skopje 2004, ss. 238.

 - Mniejszość bułgarska w Rumunii w świetle porozumienia w Krajowej (7 września 1940 roku), w: Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku, Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Koryn, P. Łossowski,  Instytut Historii PAN, Stowarzyszenie Mazowiecki i Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, ISBN 83-8890-22-3, Warszawa-Łowicz 2004, s. 262-377.

- The policy of Bulgaria towards Macedonia (1945-2001), w: Macedonia in the 20 th Century, red. N. Veljanovski, Institut za nacionalna istorija, ISBN 9989-624-87-9, Skopje 2004, s. 243-251.

- Macedońskie idee wspólnotowe – Metodija Andonov-Čento (1902-1957), w: Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 8323214301, Poznań 2004, s. 171-182.

- Žalba od Metodija Andonov-Čento do Okružniot sud vo Skopje za Verhovniot sud NR Makedonija (Dokument od Državniot arhiv na Republika Makedonija), w: Čento i makedonskata državnost, red. B. Ristovski,  Makedonska akademija na naukite i umetnostite i Institut za nacionalna istorija, ISBN 9989-101-31-0, Skopje 2004, s. 183-189.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, ISSN 1233-0558, Kraków 2004, t. XII, ss.170.

 

Rok 2005

 Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy, w: Miejsce Macedonii na Bałkanach, red. I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1949-9, Kraków 2005, s. 85-108 + Przedmowa.

- Religie i grupy wyznaniowe w Republice Macedonii, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558,  Kraków 2005, t. 13, s. 103- 113.

- Jubileusz rocznika „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, w: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, przewodnik bibliograficzny, Instytut Historii PAN, ISBN 83.88909.37.1,  (I - XL), 2005, s. 5-7.

-  Bylgarskoto malcinstvo v Rumtnija v svetlinata na Krajovskija dogovor (7 septemvri 1940 g.), vo: Malcinstveni i etnoreligiozni problemi v Jgoistočna i Centralna Evropa meždu dvete svetovni vojni: dokladi ot naučna konferencija 17 - 19 juni 2003 g. red. A.Z. Garabedân, Institut po balkanistika pri BAN, ISBN 9549108538 Sofija 2005, s. 107 -120. 

Red. Miejsce Macedonii na Bałkanach, red. I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBN 83-233-1949-9, Kraków 2005, ss. 282.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2005, t. XIII, ss. 170.

 

Rok 2006 

 - T. Czekalski, P. Miketyński, J. Polit, W. Rojek, I. Stawowy-Kawka, J. Węc, Wielka historia świata. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, red. Wojciech Rojek,  Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza Fogra, Świat Książki, pod patronatem PAU, ISBN 83-7391-591-5, t. 12, ss. 864, rozdziały:

-  Bułgaria , s. 190-201.

-  Cypr, s. 57-63.

-  Grecja, s. 63-77.

-  Turcja, s. 286-302.

- Za vistinata i podobro zapoznvanje, „Visla” ISSN 12 34-4362, Skopje 2006, br. 6, s. 5, 7-12.

- Islam w Macedonii i Grecji – najważniejsze problemy, w: Naród – Państwo – Europa Środkowa w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. A. Patek, W. Rojek, Wydawnictwo UJ ISBN 83-233-2165-5, Kraków 2006, s. 295-303.

- Veroizpovedanija i religiozni občnosti v Republika Makedonija, vo: Jubileen sbornik. Issledovanija v čest na 80-godišninata na prof. Kristo Mančev, red. O. Hristova, Sofija 2006, s. 541-551.

Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2006, t. XIV, ss. 149. 

 

Rok 2007

-  Sylwetka Jubilata. Profesor Erhard Cziomer – badacz stosunków międzynarodowych i dziejów Niemiec, w: Niemcy – Europa – Świat. Studia międzynarodowe, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2245-0, Kraków 2007, s. 9-13.

- Islam w Bułgarii i Grecji – współczesne problemy, w: Niemcy – Europa – Świat. Studia międzynarodowe, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2245-0, Kraków 2007, s. 241-251.

- Macedońskie idee wspólnotowe. Metodiji Sztorowa-Szrlo spór z Kominternem i bałkańskimi partiami komunistycznymi, w: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów, red. E. Znamierowska-Rakk, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ISBN 978-83-7543-012-7, Warszawa 2007, s. 275-289. 

- Religii i verski grupi vo Republika Makedonija, vo: Makedonsko-polski vrski. (Prilozi od mežunaroden naučen sobir održan vo Skoje na 28-29 noemvri 2005), Institut za makedonska istorija, Institut za za makedonski jazik „Krste Misirkov”, ISBN 978-9989-159-13-8, Skopje 2007, s. 7-19.

- Macedońska idea narodowa w najnowszej macedońskiej i bułgarskiej historiografii, w: Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, Wydawnictwo UJ, ISBN 976-83-233-2333-4, Karków 2007, s. 151-166.

- Makedonskata nacionalna ideja na Metodija Šatorov-Šarlo i sporot so Komintrenata i balkanskite komunistički partii, vo: Metodija Šatorov-Šarlo i negovoto vreme (1897-1944), red. T. Čepreganov, Institut za nacionalna istorija, ISBN 9989159149, Skopje 2007, s. 25-35.

- Red. Niemcy- Europa – Świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Erhardowi Cziomerowi, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2245-0, Kraków 2007, ss. 339.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2245-0, Kraków 2007, t. XV, ss. 146.

- Red. Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii, Wydawnictwo UJ, ISBN 976-83-233-2333-4,  Kraków 2007, ss. 238.

- Red.  Makedonsko-polski vrski. (Prilozi od meģunarodniot naučen sobir održan vo Skopje na 28-29 noemvri 2005), red. T.  Čepreganov, I. Stavovi-Kavka, S. Venovska-Antevska, S. Kiselinovski, Institut za nacijonalna istorija, ISBN 978-9989-159-30-5, Skopje 2007, ss. 182.

 

Rok 2008

- Granicite na Albanija – osnovnite dati, vo: Granični i etnonacionalni konflikti v Sredna i Jgouztočna Evropa. Dokladi ot naučna konferencija 12-13 Juli 2007g. v Sofija. Institut po balkanistika pri BAN, ISBN 978-954-91085-9-0, Sofija 2008, s. 41-62.

- Izučavanieto na naj-novata istorija na Bylgarija v universitetskoto obrazovanie v Polša (s akcent vyrhu Jagiellonskija Universitet), vo: Universitetski četenija i izsledvanija po Bylgarska istorija, red. Iskra Baeva, P. Mitev, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, ISBN 978-954-07-2768-4,  Sofija 2008, s. 345-352. 

- Makedonskata istoriografija za Ilindenskoto vostanie vo programite na VMRO, vo: Istorija, istoriografija i nastava po istorija, red. B. Ristovska-Josifoska, Wyd. Sojuz na istoričarite na RM, ISBN 10: 9989776113, Skopje 2008, s. 71-80.

- Macedończycy w Bułgarii, w: Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia – kultura – literatura – język – media, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka,  Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-2481-2, Kraków 2008, s. 115-131.

- Granice Albanii – najważniejsze daty, w: Tantum Historiae. Księga ofiarowana profesorowi Mieczysławowi Tantemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Piotr Żurek, Media Silesia, ISBN 978-83-925963-1-8, Bielsko-Biała 2008, s. 138 – 151.

- Historia i polityka – determinanty niepodległego Kosowa, w: Państwo i Społeczeństwo, red. J. Majchroweski, Wydawnictwo KSW im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISSN 1643-8299, Kraków 2008, rok VIII, nr 2, s. 141- 163.

- Najnowsza historia świata  1995-2007, red. A. Patek, J. Rydel, J. Węc, Wydawnictwo Literackie, ISBN 978-83-08-04289-2, Kraków 2008, t. 4, ss. 648, rozdziały:

Słowenia, s. 226-229.

Chorwacja, s. 229-232.

Bośnia i Hercegowina, s. 233-235.

Jugosławia (Serbia i Czarnogóra), s. 235-239.

Kosowo, s. 240-243.

Macedonia, s. 243-247.

Cypr, s. 259-261

- Red. Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii. Historia – kultura – literatura – język – media,  red. M. Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBM 978-83-233-2481-2,  Kraków 2008, ss. 286.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2008,  t. XVI, ss. 135.

 

Rok 2009

- The greco-macedonian Dispute over the Name of the Republic of Macedonia, Politeja, red. B. Szlachta, Księgarnia Akademicka, ISBN/ISSN POL10_2, t. 10, s. 223-239.

- Konflikt albańsko-macedoński w 2001 roku. Stanowisko albańskie, w: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, red. Irena Stawowy-Kawka,  Wydawnictwo UJ, ISBN 987-83-233-2704-2, s. 321-333.

- Godinata 2001 vo Republika Makedonija spored albanski izvori, publikacji i vesnici. Pričini i celi na konfliktot, vo: Makedonija – Polska. Istorija, jazik i kultura (prilozi od megjunarodnata naučna konferencija održana bo Skopje na 14 noemvri 2008), Institut za nacionalna istorija ISBN 978-9989-159-30-5, Skopje 2009, s. 9-23.

- Petar D. Draganov za etničnosta na makedonsko naselenie, vo: Megjunaroden naučen sobir po povod 150-godišninata od ragjanjeto na Petar Draganov održan na 7-8 juni 2007 godina, Makedonska akademija na naukite i umetnostite, ISBN 978-608-203-039-5608-203-039-7, Skopje 2009, s. 153-167.

- Granice Macedonii – chronologia i koncepcje zmian, w: Wolność i bezpieczeństwo narodów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, red. E. Znamierowska-Rakk, Studium Europy Wschodniej UW, ISSN 1230-0314, ISBN 83-923279-4-2, Warszawa 2009,  „Obóz” t. I, z. 51,  s. 165-198.

- Republika Macedonii na drodze do Unii Europejskiej – rys historyczny, w: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, red. V. Cepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2025-1, Poznań 2009, s. 35-64.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik i I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2009, t. XV, ss. 210.

- Red. Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi,  Wydawnictwo UJ, ISBN 987-83-233-2704-2, Kraków 2009, ss. 442.

- Red. Makedonija – Polska. Istorija, jazik i kultura (prilozi od megjunarodnata naučna konferencija održana bo Skopje na 14 noemvri 2008), red. T. Čepreganov, I. Stawowy-Kawka, S. Kiselinovski, D. Gjorgjiev,  Institut za nacionalna istorija ISBN 978-9989-159-30-5, Skopje 2009, ss. 259.

 

Rok 2010

- Granicite na Makedonija – hronologija na ideite za nivni promieni, vo: Makedonskiot identitet niż istorijata, Materijal od megjunarodniot naučen sobir održan po popod 60 godini od osnovanjeto na Institut za nacjonalna istorija (Skopje, 10-12 oktomvri 2008), Glasnik, red. B. Ristovska-JosifovskaISSN )583-4961, Skopje 2010, s. 353- 373.

- Islam and Politics: the Case of Bulgaria, w: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, ISBN 978-83-7571-101-1 Kraków 2010, s. 49-62.

- Turecka mniejszość narodowa w Bułgarii po 1945 roku, w: „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, Religia a polityka w Europie Południowo-Wschodniej, cz. I red. Ilona Czamańska i Witold Szulc, Institut Historii UAM,  ISBN: 978-83-63047-59-7; ISSN: 0239-4278, Poznań 2010, t. XVII,  s. 107-118.

- Sytuacja społeczno-polityczna w Republice Macedonii w latach 1945-1953 na tle wydarzeń w Jugosławii, w: Wartości polityczne, Oficyna Wydawnicza AFM, ISBN 978-83-7571-019-9,  Kraków 2010, s. 395-403.  

Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, t. XVIII, ss. 171.

 

Rok  2011

- Kształtowanie się terytorium Republiki Macedonii po II wojnie światowej, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Ewie Orlof, red. Jana Pisulińskiego, Elżbiety Rączy, Krzysztofa Żarny, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 9788373386754, ISSN 8373386750 Rzeszów 2011, s. 452-461.

- Macedończycy i Grecy w Polsce. Specyfika migracji po wojnie domowej w Grecji (1946-1949), w: Myśl i polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, red. Bogdan Szlachta, Kraków 2011, Wydawca Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. zo.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, ISBN 978-83-7571-152-3,  t. III, s. 119-129.

- Republika Macedonii i Macedończycy w greckiej polityce po 1991 roku, w: Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia - kultura - literatura - język - media, red. Maciej Kawka, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-3054-7,Kraków 2011, s. 222-213.

- Obraz starożytnych dziejów Macedonii we współczesnej historiografii macedońskiej, w: Stereotypy bałkańskie. Księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, red. Jędrzej Paszkiewicz, Zdzisław Pentek, Instytut Historii UAM, ISBN 978-83-89407-90-0, Poznań 2011, s. 190-199. 

- Red. Macedoński dyskurs niepodległościowy. Historia - kultura - literatura - język – media, red. Irena Stawowy-Kawka i Maciej Kawka, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-3054-7, Kraków 2011, ss. 271.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558, Kraków 2011, t. XIX, ss. 99. 

 

Rok  2012 

- Mniejszości religijne w Grecji, w: Amerykomania. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, t. 2, red. W. Bernacki, A. Walaszek, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-3142-1,  Kraków 2012, s. 782-792. 

- Problem albański w Ludowej Republice Macedonii (1945-1959), w: Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. Historia – religia – kultura – polityka, red. I. Stawowy-Kawka, Księgarnia Akademicka ISBN 978-83-7638-199-2,  Kraków 2012, s. 191-210. 

- Red. Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-7638-199-2, Kraków 2012, ss. 388.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU ISSN 1233-0558, t. XX, ss. 99.

 

Rok 2013 

Wybór dokumentów:

- Bilateralnite polsko-makedonski odnosi 1991-2011, red. Irena Stavovi-Kavka, Katerina Todoroska, Wydawca: Ministerstvoto za kultura ma RM – Menora, ISBN978-608-200-249-1,  Skopje 2013, t. I, ss. 240 + Predgovor.

- Polsko-macedońskie stosunki bilateralne 1991-2011, red. Irena Stawowy-Kawka, Katerina Todoroska, Wydawca: Ministerstwo Kultury na RM – Menora, ISBN 978-608-200-257-6, Skopje 2013,  t. I, ss.136 + Słowo wstępne.

- Komisja Najnowszych Dziejów Słowian (2003-2013), w: Oblicza slawistyki. Komisje Międzynarodowego Komitetu Slawistów (1958-2013),red. S. Gajda, ISBN 978-83-8688-160-4, Opole 2013, s. 241-248. 

Albańczycy w Republice Macedonii w latach 1991-2000 –  podstawowe problemy, w: Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością,  red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-969-8, Łódź 2013, s. 423 – 442.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU ISSN 1233-0558, t. XX, ss.119.

- Red. Studia Politologica Ucraino-Polona, W. Hrobatenko, I. Stawowy-Kawka, Wyd. Евенка О.О., ISSN 2312-8933, Żytomierz, Kijów 2013, t. III, ss. 372.

- Konsultacje naukowe do realizacji filmu dokumentalnego – Macedończyk z 2013 r. w reżyserii Petro Nakovskiego. 

 

Rok 2014

Albańczycy w Macedonii 1944-2001,  Wydawnictwo UJ,  ISBN 978-83-233-3718-8, Kraków 2014, ss. 406, 2 + 5 map i zdjęcia.

-  Miejsce ludności muzułmańskiej w Macedonii – przemiany i perspektywy, Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISNN 1233-0558, Kraków 2014, t XXII, s. 121-136. 

-  The Outbreak of the Albanian-Macedonian Armed Conflict in 2001 – the Economic Situation, w: Macedonia in20th and 21thcentury. History. Religion, Culture, Lanuage. Low, Politics, red. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Politeja, Nr 4 (30) Księgarnia Akademicka ISSN 1733-6716, Kraków 2014, t. 30, s. 281-293. 

-  Zbrojny konflikt albańsko-macedoński (9 luty-maj 2001 roku) w północno-zachodniej Macedonii. Zaangażowanie USA i UE, Studia Politologica Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko, I. Stawowy-Kawka,  ФОП Евенок О.О., ISSN 2312-8933, Żytomierz- Kijów-Kraków 2014, t. IV, s. 46-60.

-  Znaczenie IV Plenum CK ZKJ na Brioni dla sytuacji politycznej Albańczyków w  Macedonii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, w Polska, Europa Środkowa, Europa Zjednoczona, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Łaptosowi, red. Andrzej  Kozera, Wojciech Prażuch, Paulina Szyja, Wydawnictwo Naukowe UP, ISBN 978-83-72771-896-9, Kraków 2014, s. 269-287.

 Wybuch albańsko-macedońskiego konfliktu zbrojnego w Macedonii w 2001 roku –  uwarunkowania ekonomiczne, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce, red. Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-3736-2,  t. II, s. 341-352.

Albańczycy w Macedonii wobec demokratyzacji życia politycznego i zmian ustrojowych w latach siedemdziesiątych XX wieku, w: Dyplomacja w życiu. Życie w dyplomacji, red. Jerzy Jaskiernia, Wojciech Saleta, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2014, ISBN 978-83-64436-03-1, s. 345-364.

 –  Bylgaro-jugoslavkite otnoszenija (1919-1928 g.) vyrz osnova na polskite diplomaticzeski raporti, w: Treti meżdunaroden kongres po nylgaristika, 23-26 maj 2013 g. Sekcija „Istorija i arheolohija”. Podsekcija „ Nova bylgarska istorija”, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kilment Ohridski”, red. T. Popnedelev, ISBN 978-954-07-3841-3, Sofija 2014, s. 162-182.  

- Red.  Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, ISSN 1233-0558, Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2014, t. XXII,  ss. 165.

-  Red. Sudia Politologica Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko, I. Stawowy-Kawka, Wyd. Евенка О.О., ISSN 2312-8933, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-7337cbbf-007a-4b86-bc3b-5c171754b204, Żytomierz, Kijów, Kraków 2014, t. IV, ss. 311.

 

Rok 2015

-  Marian Zgórniak, Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. A. Zięba, Wydawnictwo UJ, ISBN 978-83-233-4013-3, ISBN 978-83-233-9455-6 (e-book), Kraków 2015, s. 427-436.

Macedonian question in bulgarian-yugoslav relations (1919-1923) in the light of polish diplomatic reports, in: Makedonija – Polska. Istorija, kultura, jazik, literature, medium, red. D. Gjorgjiev, ISBN 978-9989-159-66-4, Skopje 2015, s. 9-26. 

- Wydanie w wersji angielskiej: Treblinka - Rekonstruction of Memory, in: Jews in Macedonia. History, Tradition, Culture, Language and Religion, red. B. Romano Nikolikj, ISBN 978-608-65529-5-4, Skopje 2015, s. 303-318. 

- Wydanie w wersji macedońskiej: Treblinka - rekonstrukcja na Memorija, w: Evreite vo Makedeonija. Istorija, tradicja, kultura, jazik i religija, red. B. Romano Nikolikj, ISBN 978-608-65529-4-7, Skopje 2015, s. 309-327.

- Red. Studia Politologica Ucraino-Polona, W. Hrobatenko, I. Stawowy-Kawka, Kijów, Wyd. Евенка О.О.,  ISSN 2312-8933, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-7337cbbf-007a-4b86-bc3b-5c171754b204 , Żytomierz, Kijów, Kraków 2015, t. V, ss. 312.

- Red. Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 1233-0558,  http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2015, t. XXIII, ss. 149.

 

Rok 2016

-  Wpływ mniejszości narodowych – greckiej w Albanii i albańskiej w Grecji – na relacje grecko-albańskie po 1991 roku, Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, ISSN 1233-0558,  http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2016, t. XXIV, s. 147-161.

-  Blok Rolny a koncepcje integracji Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1930-1932 w: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Wyd. Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-83-61325-52-9, Warszawa  2016, s. 419-445.

-  Macedonians in Greece – Comparison with other National, Ethnic and Religious Minorites, red. D. Gjorgjiev, „Glasnik”, Institut za nacionalna istorija,  ISSN 0583-4961, http://www.ini.ukim.mk/naslovna/Glasnik%20br.2-2016.pdf, Skopje 2016,  god. 60, br. 2, s. 7-20.

Historyczne znaczenie Konstytucji Cypru z 1960 roku w tworzeniu państwa dwunarodowego, w:   Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł,  G.M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Wydawnictwo UJ, ISBN: 978-83-233-4065-2, Kraków 2016 s. 655-667.

-  Red. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, J. Machnik, I. Stawowy-Kawka,  ISSN 1233-0558. http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2016, t. XXIV ss. 202. 

- Red. Studia Politologica Ucraino-Polona, W. Hrobatenko, I. Stawowy-Kawka,  Wyd. Евенка О.О., ISSN 2312-8933, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-7337cbbf-007a-4b86-bc3b-5c171754b204Żytomierz, Kijów, Kraków 2016, t. VI, ss. 338.

 

Rok 2017

Sytuacja Polaków w Rumunii w raportach dyplomatycznych Konsulatu w Bukareszcie w latach 1924-1928, w: Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku. Studia, materiały i eseje poświęcone pamięci prof. dra hab. Wojciecha Rojka, red. A. Kastory i H. Walczak, Księgarnia Akademicka, ISBN 978-83-7638-810-6, Kraków 2017, s. 213-227.

Między chrześcijaństwem a islamem. Albania jako kraj wielu wyznań po 1991 roku, w: Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 2451-4993, http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2017, t. XXV, s. 239-258.

 Russia’s Approach to the Countries of the Former Yugoslavia in the Light of Russian Diplomatic Documents (1992-1995), w: Politologiczni ta prawniczi studii suspilyno-politicznih procesiv XX-poczatku XXI st. Zbirnik nukovih pracy do juvileju doktora politicznih nauk, profesora V.P. Gorbatenka, Wydawnictwo: Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu ISBN 978-617-7483-73-0, Żytomierz, Kijów 2017, s. 35-53.

Mniejszość węgierska w Rumunii w okresie transformacji polityczno-ustrojowej po 1989 roku, Studia Politologica Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko i I. Stawowy-Kawka, Wyd. Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu , PAU, ISSN 2312-8933, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-7337cbbf-007a-4b86-bc3b-5c171754b204, Żytomierz, Kijów, Kraków 2017, t. VII, s. 29-47.

 Położenie Greków w Albanii a tzw. strefy mniejszościowe, w: Europa Środkowa, Bałkany i Polacy, red. J. Pezda, S. Pijaj, ISBN 978-83-65080-55-4, Wydawnictwo: Historia Jagiellonica, Kraków 2017, s. 345-357.

Małe grupy mniejszościowe na Bałkanach i problem ich samo-identyfikacji: procesy transgresji na przykładzie Goran Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 2451-4993, http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2017, t. XXVI, s. 223-234.

- Red. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 2451-4993, http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2017, t. XXV, ss. 309. 

- Red. Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, red. J. Machnik, I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo PAU, ISSN 2451-4993, http://www.ejournals.eu/SSB/, Kraków 2017, t. XXVI, ss. 328.

- Red. Studia Politologica Ucraino-Polona, red. W. Horbatenko i I. Stawowy-Kawka, Wyd.  Instytut Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Ukrainy, Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu , PAU, ISSN 2312-8933, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-7337cbbf-007a-4b86-bc3b-5c171754b204, Żytomierz, Kijów, Kraków 2017, t. VII, ss. 294.