Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Oddany specjalny tom XXVI Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych pt. Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i reli- gijnych po rozpadzie Jugosławii. Historia – kultura – język – media obejmuje analizę procesów związanych z budowaniem tożsamości i samoidentyfikacją narodów, mniej- szości etnicznych i religijnych głównie po rozpadzie Jugosławii, które rozpatrywane były na płaszczyźnie historycznej, politologicznej, kulturowej, językoznawczej i medialnej. Naukowcy z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii oraz z Polski omówili problemy dotyczące przenikania się kultur i historii w budowaniu własnej i/lub negowaniu cudzej tożsamości narodowej, funkcjonowania mitów i stereotypów narodowych w procesach destrukcji poczucia narodowego i budowania własnej tożsamości. Na nowo przeanalizo- wano koncepcje związane z funkcjonowaniem państw wielokulturowych, wielojęzyko- wych i wieloetnicznych oraz związane z tym zakłócenia w obrębie tożsamości narodowej (z zagrożeniem jej utraty lub powiększeniem autonomii). Tom ten jest wynikiem współpracy badaczy z Instytutu Historii Narodowej w Skopiu i Komisji Środkowoeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, a jednocześnie efektem pracy Komisji Dziejów Najnowszych przy Międzynarodowym Komitecie Słowianoznawstwa. (ze wstępu)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii

Zadaniem Autorów było tez przyjrzenie się historii Macedonii, gdzie liczniejsi od Macedończyków: Grecy, Bułgarzy, Serbowie, Albańczycy, mający dobrze ugruntowane tożsamości narodowe i własne państwa, mimo działalności propagandowej, kulturalnej i osiedleńczej, nie wykorzenili dążeń Macedończyków do utworzenia własnego państwa - Republiki Macedonii.

Oddany Czytelnikom tom napisany został nie tylko przez specjalistów polskich, lecz także macedońskich. W jego przygotowaniu brali udział historycy, politolodzy, slawiści i językoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Historii Narodowej w Skopiu oraz Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Македонија-Полска : историја, култура, јазик, литература, медиуми

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim

Analiza stosunków narodowościowych, religijnych, kulturowych, a także politycznych w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, zamieszkanych głównie przez Słowian, pokazuje w perspektywie historycznej ogromne zróżnicowanie ich wzajemnych relacji. Jest to z jednej strony stan spokoju społecznego, wzajemnej kooperacji i współpracy oraz zrozumienia, a z drugiej; czasowego lub permanentnego konfliktu. Dlaczego tak jest? Co powoduje tak odmienne reakcje w świecie słowiańskim? Jak zapobiegać powstającym sporom? W jaki sposób można przekształcić sytuacje konfl iktogenne we współdziałanie społeczeństw i wspólnot o odmiennych tradycjach kulturowych? Odpowiedź na tak postawione pytania wymaga uzyskania porównawczej wiedzy na temat inicjatyw na rzecz dialogu podejmowanego w poszczególnych krajach słowiańskich oraz skuteczności tych działań.
W zasięgu zainteresowania znalazła się słowiańska Europa Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia. Szczególną uwagę badacze zwrócili na dialog Słowian z narodami niesłowiańskimi (Turkami, Albańczykami, Rumunami, Węgrami i innymi). Analizie poddane zostały nie tylko relacje między narodami słowiańskimi, ale również stosunki Słowian ze spadkobiercami odmiennych kręgów cywilizacyjno-kulturowych (fragment przedmowy)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Македонија и полска во модернизациските процеси во XIX-XXI век : историја-политика-јазик-култура-литература

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Macedoński dyskurs niepodległościowy

Do druku swoje artykuły oddało 27 osób, a ich wydanie przygotowano w języku polskim i macedońskim, streszczenia - w języku angielskim. Całość tomu pomyślana została jako macedoński dyskurs niepodległościowy, dotyczący wielu aspektów: historii, kultury, języka, literatury i mediów. Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin nauki - historyków, politologów, językoznawców, slawistów, medioznawców z kraju i Macedonii. Książka ma charakter interdyscyplinarny, mówi o niepodległości Republiki Macedonii nie tylko przez pryzmat historii, lecz także rozwoju mediów, literatury, kultury i języka. Praca została wydana w ramach działalności Komisji Najnowszych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polsko - macedońskie stosunki bilateralne 1991 - 2001

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obraz konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku w historiografii

Niniejszy tom jest owocem pracy historyków i badaczy, których zadaniem była ocena przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów między narodami słowiańskimi w XIX i XX wieku, w historiografii od 1945 roku do dzisiaj. Celem publikacji jest ukazanie dominujących interpretacji i analiz, na podstawie których budowane były i są stereotypy: narodu-sąsiada, narodu-wroga, narodu-przyjaciela. W zasięgu badań historyków znalazła się słowiańska Europa Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia.Teksty zamieszczone w zbiorze zostały napisane przez specjalistów polskich, rosyjskich, ukraińskich, czeskich, chorwackich, bułgarskich i macedońskich